Rządy światłości

T. Austin-Sparks Czytanie: Rdz 1:3-5,8,14-18; Obj 21:10-11; Kol 1:9. „Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości” (Ef 5:8). „Wy jesteście światłością świata” (Mt 5:14). „Niegdyś ciemnością… teraz światłością”. „Jesteście światłością”. Jan mówi: „Jaki… Continue Reading